japan

ซิมการ์ดประเทศเวียดนาม

 

 

 

 

☑ โทร 80 นาทีและส่งข้อความ 80 ข้อความ

☑ รองรับการใช้งาน 4G/3G*

☑ การใช้งาน 30 วัน

☑ ไม่ต้องลงทะเบียนซิมการ์ด

☑ สามารถแชร์สัญญาณอินเทอร์เน็ต

☑ สามารถเติมเงิน